– Tiếp nhận các thông tin do khách hàng cung cấp.
– Thiết kế trang web theo mẫu do khách hàng lựa chọn.
– Thiết lập, cấu hình website chạy ổn định trên internet.
– Nhập một số dữ liệu mẫu cho website trên file word do khách hàng cung cấp.
– Hướng dẫn nhân viên của ban quản trị, cập nhật dữ liệu cho website.
– Đăng ký website lên Google.